Η εταιρία μας, διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας του κάθε πελάτη. Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τους στόχους του πελάτη μας , δημιουργώντας προστιθεμένη αξία στην ακίνητη περιουσία του:

Ειδικότερα:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση και στους όρους των συμβολαίων μίσθωσης / εκμίσθωσης ακινήτων.
  • Είσπραξη ενοικίων, έλεγχος και διασφάλιση της καλής κατάστασης των ακινήτων και εποπτεία των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης /ανακαίνισης τους.
  • Φοροτεχνική και νομική υποστήριξη.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ασφαλιστική κάλυψη ακινήτων.